Tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu

Niêm hoa vi tiếu có nghĩa là cầm hoa mỉm cười đây là một giai thoại thiền, được trích ra trong cuốn “Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười.

Hôm nọ, trên núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) trước mặt đông đảo đại chúng, Đức Thế Tôn không tuyên thuyết pháp thoại như mọi ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp (Mahākāśyapa) mỉm cười. Đức Phật liền tuyên bố với các thầy tì kheo: “Ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tì kheo, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh“.

Khi Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca-diếp mỉm cười (vi tiếu) là biểu thị cho pháp môn lấy tâm truyền tâm, một pháp môn siêu ngôn ngữ, siêu văn tự. Trong pháp môn này chỉ có sự giao cảm, sự rung động giữa hai tâm thức Thầy và Trò, và hai tâm thức này đã đồng nhất. Đó là cái tâm vi diệu Niết bàn.

Dựa trên câu truyện này, Xưởng tượng Phật Phúc Minh tạo tác mẫu tôn tượng Phật Thích Ca niêm hoa vi tiếu.

Đặt tượng: 0967302774 (Zalo)

Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu
Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu
Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu
Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *